Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Општо: Основни средства

Општо: Основни средства

Целосен пакет за работа со основни средства и ситен инвентар

Одржување

Одржување

Имај увид во трошоците за одржување

Алокација на основни средства

Алокација на основни средства

Рекласификација

Рекласификација

Осигурување

Осигурување

Држи ги секогаш основните средства осигурани

Ситен инвентар

Ситен инвентар

Евиденција, задолжување и раздолжување на вработени

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Главна книга
Главна книга
Ракување со готовина
Ракување со готовина
Основни средства
Основни средства
Извештаи и анализи
Извештаи и анализи
LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png