Accounting Documents
00
Група

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 00 - Нематеријални средства, се евидентираат вложувањата во одредено нематеријално средство без физичка содржина кое служи за производство или испорака на стока или услуги, за изнајмување на други лица или се користи за административни цели. Нематеријалните средства се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 38, МСС 36, МСФИ 3 и други релевантни МСФИ и во согласност со одделите 18, 19 и 27 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png