Accounting Documents
010
Синтетска сметка

Земјишта

На сметката 010 – Земјишта, се евидентира градежното земјиште без градежни објекти; земјиштето под градежните објекти; земјиштето за експлоатација на камен, глина, чакал, песок; земјиштето за експлоатација на руда, шумското земјиште, земјоделското земјиште; земјиштето под повеќегодишните насади, парковите и слично; земјиштето под сообраќајниците, дворовите, паркинзите; земјиштето за депонии; чистото необработено и незасадено земјиште и камењари; подобрување на земјиштето, како вложувања во одводнување, уредување на пристап и слично.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png