Accounting Documents
10
Синтетска сметка

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

На сметките од групата 10 - Парични средства и парични еквиваленти, се евидентираат паричните средства во благајната, на сметките кај деловните банки, депозитите по видување, благородните метали и предметите од благородни метали и краткорочните и високо ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредност.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png