Accounting Documents
107
Синтетска сметка

Хартии од вредност - готовински еквиваленти

На сметката 107 - Хартии од вредност - готовински еквиваленти се евидентираат високо ликвидни вложувања во хартии од вредност со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредноста. Друштвото обезбедува аналитика согласно видот на хартиите од вредност

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png