Accounting Documents
26
Група

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 26 - Краткорочни финансиски обврски, се евидентираат обврските по кредити и заеми, хартии од вредност и останати краткорочни обврски кои доспеваат во рок до една година од денот на настанувањето на обврската. Краткорочните финансиски обврски се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png