Accounting Documents
27
Група

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

На сметките од групата 27 - Долгорочни резервирања, се евидентираат долгорочните резервирања за трошоци и ризици, кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 19, МСС 37 и други релевантни МСФИ и оддел 21 и 28 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти. Неискористениот износ на резервирањето се укинува со одобрување на сметката од група 76 - Приходи од укинување на долгорочните резервирања .

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png