Accounting Documents
28
Група

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 28 - Долгорочни обврски, се евидентираат обврските кои доспеваат во рок подолг од една година, од денот на настанувањето, односно по период на известување, според називите на сметките од оваа група. Долгорочните обврски се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и оддели 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png