Accounting Documents
287
Синтетска сметка

Долгорочни обврски врз основа на издадени хартии од вредност

На сметката 287 - Долгорочни обврски врз основа на издадени хартии од вредност, се евидентираат обврските за издадени хартии од вредност со рок на доспевање над 1 година. Друштвото обезбедува аналитичка евиденција на издадените конвертибилни обврзници кои што на доверителите им даваат право да ги заменат за акции, во одреден период на определена опција или во кое било време за време на траењето на обврзниците.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png