Accounting Documents
290
Синтетска сметка

Однапред пресметани трошоци

На сметката 290 - Однапред пресметани трошоци, се евидентираат пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период, а за кои не е примена фактура (телефон, греење, електрична енергија, плин, вода и слично), пресметана наемнина (оперативен наем), пресметани трошоци за реклама, пропаганда и саеми, пресметани трошоци за одржување на недвижностите, постројките и опрема, пресметани трошоци за премии за осигурување, пресметани трошоци за претплата на списанија, весници, стручна литература и слично, пресметани трошоци за банкарски услуги и други пресметани трошоци.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png