Accounting Documents
45
Група

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 45 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства, се евидентираат негативните ефекти од вредносното усогласување на нематеријалните средства, материјалните средства, залихите, финансиските средства и побарувањата во согласност со следните стандарди: за нематеријални и материјални средства согласно МСС 36 и оддел 27 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти; за биолошки средства согласно МСС 41 и оддел 34 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти; за вложувања во недвижности согласно МСС 40 и оддел 16 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти; за побарувања и депозити согласно МСС 39 и оддел 11 и 12 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти; за залихи согласно МСС 2 и оддел 13 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти; за нетековни средства кои се чуваат за продажба согласно МСФИ 5.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png