Accounting Documents
60
Група

ПРОИЗВОДСТВО

На сметките од групата 60 – Производство, се евидентира вредноста на залихите на производството, недовршените производи, полупроизводите и деловите како и на незавршените услуги по цена на чинење, односно по нето реализационата вредност, доколку е истата пониска, на крајот на пресметковниот период. Признавањето и вреднувањето на залихите на производство се врши во согласност со МСС 2, МСС 11, и други релевантни МСФИ и оддел 13 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png