Accounting Documents
67
Група

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

На сметките од групата 67 – Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење, се евидентираат нематеријални средства, земјиште, градежни објекти и други недвижности, постројките, опремата и биолошките средства, вложување во недвижности и други нетековни средства кои се чуваат за продажба, или давателот на финансиски лизинг ги стекнал во постапката за принудна наплата, компензација и во други случаи, како и средствата чие работење е прекинато, а во согласност со МСФИ 5.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png