Accounting Documents
74
Група

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 74 - Приходи од продажба на неповрзани друштва, се евидентираат остварените приходи од продажбата на производи, стоки и услуги на домашен и на странски пазар според називите на сметките од оваа група. Приходите се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 11, други релевантни МСФИ и оддел 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png