Accounting Documents
84
Група

ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

На сметките од група 84 - Останата сеопфатна добивка/загуба, се евидентира добивка или загуба која произлегува од преведување на странско работење, добивка или загуба од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба како и ефектот добивка или загуба од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови и други компоненти на останата сеопфатна добивка согласно МСС 1 и оддел 5 од МСФИ за мали и средни субјекти.

LSLogo_color_logo_transparent_2x.png

Founded in 1991, Login Systems is a ERP solutions and service provider based on Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central. 

From the very begining we strive to be a pioneer and leader in the market segments that we serve.

Share:

Help and support

© Copyright 2016 - 2021 Логин Системи.

white_logo_transparent_2x.png