Набавка на трајни лиценци

Трајните лиценци се набавуваат однапред, а предноста е што фирмата набавува број на лиценци според бројот на лица што истовремено го користат Dynamics NAV

Лиценци за истовремени корисници

Фирмата избира број на кориснички лиценци според проценката колку лица ќе го користат Dynamics NAV истовремено. На пример, фирмата може да има 30 вработени со потреба за Dynamics NAV но да набави 10 лиценци според овој модел затоа што максимално 10 лица ќе го користат NAV истовремено.

We don’t have any products to show here right now.

Фирмата мора да избере Starter Pack за било кое лиценцно сценарио. Во Starter Pack се вклучени 3x full лиценци и 2x limited лиценци.

Дополнителни системски објекти

Изборот на објекти зависи од дополнителното решение што го избрал корисникот.